کشور ها

هندوستان (2012)

ترور دردهلی نو - هندوستان

آذربایجان (2012)

برنامه ترور شرکت کنندگان مسابقه یوروویژن در باکو، آذاربایجان

آذربایجان (2012)

عملیات تروریستی در باکو، آذربایجان

آمریکا (2011)

یرنامه ترور در واشنگتن، ایالات متحده امریکا

پاکستان (2011)

ترور در کراچی - پاکستان

Pages