عکسها

علی مقتدری

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.

سوله در فرودگاه امام خمینی

سوله در فرودگاه امام خمینی که جهت ارسال سلاح برای گروه ها سازمان های تروریستی در خاور میانه مورد استفاده نیروی قدس می باشد

ساختمان متعلق به نیروی قدس

ساختمانی که در خیابان صدوقی شماره ۷ تهران واقع است متعلق به نیروی قدس است.

غفور کارگری

غفور کارگری - فرمانده سپاه قدس در قفقاز می باشدکارگری متولدسال ۱۳۴۱ از شهر اردبیل است.وی از پاسپورت شماره K 23699918 استفاده می کند. در چهار چوب سمت خود به عنوان فرمانده...

اسماعیل قائنی

اسماعیل قائنی معاون فرمانده نیروی قدس می باشد.
در چهارچوب سمت خود، قائنی در تمامی فعالیت های سپاه قدس دخالت داشته و از این رو، به صورت وسیعی به قاچاق اسلحه و پول برای عوامل تروریستی در سراسر جهان می پردازد.
به علت دست اندرکاری قائنی در فعالیت های تروریستی، وی مشمول تحریماتی از جانب وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا شده است.

Pages