عملیات تروریستی

پاکستان (2011)

ترور در کراچی - پاکستان

آذربایجان (2008)

برنامه تروریستی در باکو- آذربایجان

ترکیه (2010)

برنامه تروریستی در ترکیه

ترکیه (2009)

برمانه تروریستی در استانبول - ترکیه

ترکیه (2011)

عملیات ترور در استانبول، ترکیه

Pages