آخرین اطلاعات

دفتر در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس

دفتر نیروی قدس در تهران...

علی مقتدری

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.

سوله در فرودگاه امام خمینی

سوله در فرودگاه امام خمینی که جهت ارسال سلاح برای گروه ها سازمان های تروریستی در خاور میانه مورد استفاده نیروی قدس می باشد

ساختمان متعلق به نیروی قدس

ساختمانی که در خیابان صدوقی شماره ۷ تهران واقع است متعلق به نیروی قدس است.

محسن چیذری

محسن چیذری از جمله فرماندگان سپاه سوریه نیروی قدس بوده و نیز در راس واحد عملیاتی و آموزشی این نیرو قرار دارد.

Pages